sdg14 Leven onder water

icon sdg14

De VN stelt:
Beschermde mariene gebieden moeten doeltreffend worden beheerd, over voldoende middelen beschikken en er moet regelgeving komen om overbevissing, mariene vervuiling en verzuring van de oceaan tegen te gaan.

RSP-competenties sdg14 Leven onder water

Systemen sdg14 Leven onder water

De student begrijpt de verbanden tussen klimaatverandering, zeespiegelstijging en overconsumptie van zeevruchtenproducten.

Oplettendheid sdg14 Leven onder water

De student is zich bewust van de impact van klimaatverandering op kustgebieden, begrijpt de risico's van overbevissing en het belang van marine ecosystemen.

Transdisciplinariteit sdg14 Leven onder water

De student is zich ervan bewust dat het omgaan met de duurzaamheid van het zeeleven transdisciplinaire benaderingen vereist, niet alleen omdat het verschillende disciplines omvat, van sociaal tot wetenschappelijk, van juridisch tot technologisch, maar ook omdat het mensen persoonlijk raakt, en waarden, culturen en levensstijlen omvat.

Kritisch denken sdg14 Leven onder water

De student heeft een kritische houding bij reflecteren op/handelen in verband met het zeeleven, in het besef dat elke pressie- en lobbygroep het eigen belangen probeert te verdedigen. De student maakt onderscheid tussen feiten, aannames en meningen, verzamelt en analyseert gegevens en bronnen, inclusief de identificatie van verschillende perspectieven en onderliggende waarden binnen argumenten.

Toekomsten sdg14 Leven onder water

De student identificeert de verbanden tussen voormalige manieren, actuele manieren en mogelijke toekomstige manieren van beheer en hun impact op mariene biodiversiteit. De student koppelt verschillende scenario's van klimaatverandering en de impact op het mariene milieu. De student ontwikkelt toekomstscenario's om de mariene biodiversiteit te bevorderen.

Empathie sdg14 Leven onder water

De student begrijpt en voelt wat een te uitbuitende situatie op basis van maximale winst inhoudt voor het leven onder water en voor mensen die ervan afhankelijk zijn om te overleven.

Creativiteit sdg14 Leven onder water

De student denkt na over huidig gedrag en herkent de oorzaken van overbevissing. De student onderzoekt en stelt alternatieve gedragingen voor die het leven in zee zouden beschermen.

Verantwoordelijkheid sdg14 Leven onder water

De student is zich bewust van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van het zeeleven en verkent manieren om individuele en collectieve impact op het leven onder water te verminderen.

Betrokkenheid sdg14 Leven onder water

De student identificeert gezamenlijk mogelijke stappen en mechanismen om problemen in verband met leven onder water te laten evolueren naar een duurzamere situatie.

Waarden sdg14 Leven onder water

De student betrekt anderen bij het opbouwen van kennis met betrekking tot de bevordering van sub aquatische biodiversiteit en erkent waarden en overtuigingen achter (niet) duurzame manieren om sub aquatische biodiversiteit te beheren. De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om de impact van menselijke activiteiten op de oceanen te verminderen.

Actie sdg14 Leven onder water

De student ervaart de kracht van actie van een individu als onderdeel van een groep en ervaart democratische processen gerelateerd aan acties die kunnen leiden tot de duurzaamheid van het leven onder water.

Daadkracht sdg14 Leven onder water

De student evalueert, met het oog op een onzekere toekomst, verschillende opties op basis van collectieve intelligentie en neemt een beslissing die het leven onder water helpt beschermen.