sdg13 Klimaatactie

icon sdg13

De VN stelt:
Klimaatverandering treft nu elk land op elk continent. Het verstoort de nationale economieën en beïnvloedt levens, het kost mensen, gemeenschappen en landen vandaag de dag veel en morgen nog meer. Weerpatronen veranderen, de zeespiegel stijgt, de weersomstandigheden worden extremer en de uitstoot van broeikasgassen is nu op het hoogste niveau in de geschiedenis. Zonder actie zal de stijging van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur deze eeuw waarschijnlijk de 3 graden Celsius overschrijden. De armste en meest kwetsbare mensen worden het meest getroffen.

RSP-competenties sdg13 Klimaatactie

Systemen sdg13 Klimaatactie

De student begrijpt hoe natuurlijke en menselijke fenomenen die klimaatverandering veroorzaken met elkaar verbonden zijn en zijn zich bewust van de gevolgen van het dominante huidige ontwikkelingsparadigma. Ze passen de systemische visie en aanpak toe en kunnen mogelijke toekomstscenario's voorspellen, beslissingen nemen in onzekere omstandigheden, risico's en effecten inschatten en daardoor voor de nodige flexibiliteit zorgen.

Oplettendheid sdg13 Klimaatactie

De student is/wordt zich bewust van de uitdaging van klimaatverandering voor de mensheid en is in staat om de grenzen en veerkracht van natuurlijke en door de mens gemaakte systemen te zien en te beschrijven, de gebreken die onhoudbaarheid veroorzaken en de veelvoudige gevolgen, in termen van ecologische en sociale effecten van een dergelijke planetaire verandering. De student blijft alert op gegevens die wijst op veranderingen die zich voordoen in het klimaat en op sociale gevolgen.

Transdisciplinariteit sdg13 Klimaatactie

De student is zich er van bewust dat het omgaan met klimaatverandering transdisciplinaire benaderingen vereist, niet alleen omdat het alle disciplines omvat, van sociaal tot wetenschappelijk, van juridisch tot technologisch, maar ook omdat het mensen persoonlijk raakt en waarden, culturen en levensstijlen omvat, evenals de perceptie van hoe deze bijdragen aan wereldwijde veranderingen.

Kritisch denken sdg13 Klimaatactie

De student heeft een kritische houding bij het reflecteren op/handelen in verband met klimaatverandering, in het besef dat dit soort natuurlijke fenomenen grotendeels onvoorspelbaar zijn en een langetermijnvisie, oplettendheid en flexibiliteit vereisen. De student maakt onderscheid tussen feiten, aannames en meningen met betrekking tot klimaatverandering; verzamelt en analyseert gegevens en bronnen, inclusief de identificatie van verschillende perspectieven en onderliggende waarden binnen argumenten.

Toekomsten sdg13 Klimaatactie

De student visualiseert verschillende scenario's voor klimaatverandering, analyseert zijn/haar veronderstellingen, gevolgen en voorafgaande ontwikkelingspaden en denkt dan na over de gewoonten, regels, technologieën die moeten veranderen voor een nieuw planetair evenwicht.

Empathie sdg13 Klimaatactie

De student herkent de moeilijkheid om empathie op te bouwen met betrekking tot verschijnselen die zich over een lange periode en grote afstand voordoen. De student erkent dat klimaatverandering ook een menselijke ervaring is, waaronder beïnvloeding en emotie, waarden en subjectiviteit. De student identificeert behoeften en verbindingen binnen en buiten de menselijke soort (bijvoorbeeld met gemarginaliseerde mensen die in slechte omstandigheden leven, klimaatmigranten enz., En met het verlies van biodiversiteit, planten en dieren). De student ontwikkelt eigen en andermans coping-mechanismen en veerkracht wanneer hij wordt geconfronteerd met mogelijk overweldigende problemen op het gebied van klimaatverandering.

Creativiteit sdg13 Klimaatactie

De student denkt na over huidig gedrag en gebruikte technologieën en erkent hoe de 'westerse' levensstijl de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. De student ontdekt alternatieve en creatieve levensstijlen en alternatieve technologieën, waaronder die voor landbouw en herbebossing, die klimaatverandering tegen kunnen gaan.

Verantwoordelijkheid sdg13 Klimaatactie

De student is zich bewust van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid bij fenomenen van klimaatverandering, inclusief sociale als migraties en verkent manieren om de individuele en sociale bijdrage daaraan te verminderen. De student overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneem actie op een responsieve en transparante manier om verandering tot stand te brengen, terwijl hij kritisch reflecteert op eigen beslissingen en acties.

Betrokkenheid sdg13 Klimaatactie

De student neemt actief deel aan mondiale en lokale acties en campagnes op het gebied van klimaatverandering, evenals in door georganiseerde politieke forums en topbijeenkomsten op hoog niveau Internationale organisaties als VN en EU waar het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de academische wereld en andere belanghebbenden kunnen deelnemen. De student geeft input en stelt oplossingen voor terwijl andere belanghebbenden worden gehoord.

Waarden sdg13 Klimaatactie

De student herkent hoe persoonlijke waarden en gedrag de klimaatverandering beïnvloeden, herkent diversiteit en overeenkomsten tussen de waarden en het gedrag van anderen en die van henzelf. De student bevordert betrokkenheid en actie ten aanzien van persoonlijke en sociale gedragsveranderingen.

Actie sdg13 Klimaatactie

De student werkt op een democratische en open manier om de klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen lokaal en nationaal te verzachten.

Daadkracht sdg13 Klimaatactie

De student is zich bewust van de effecten van klimaatverandering op mensen en de planeet en van de onzekerheden die kenmerkend zijn voor toekomstige klimaatevoluties. Beheert concurrerende prioriteiten op het gebied van klimaatverandering en neemt effectieve en tijdige beslissingen over conflicterende kwesties, rekening houdend met het voorzorgsbeginsel, terwijl je voorbereid bent op snelle verandering van strategieën.