sdg5 Gendergelijkheid

icon sdg5

De VN stelt:
Vrouwen en meisjes gelijke toegang bieden tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen, zal duurzame economieƫn voeden en de samenleving en de mensheid als geheel ten goede komen. De implementatie van nieuwe wettelijke kaders met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen op de werkplek en de uitroeiing van schadelijk op vrouwen gerichte praktijken is cruciaal om een einde te maken aan de discriminatie op grond van geslacht die in veel landen over de hele wereld voorkomt.

RSP-competenties sdg5 Gendergelijkheid

Systemen sdg5 Gendergelijkheid

De student beschouwt binnen een gegeven context de systemische visie ten aanzien van relaties tussen mensen op het gebied van gender reguleren. Denk daarbij aan rechten, plichten, uitdagingen en kansen; ondersteuning en belemmering; impliciete en gebruikelijke regels. Houd er rekening mee dat veel van de problemen met betrekking tot genderverschillen complex zijn, waarbij oorzaken en oordelen voortkomen uit veel onderling afhankelijke factoren en daarom langdurige institutionele en culturele transformaties vereisen.

Oplettendheid sdg5 Gendergelijkheid

De student is zich bewust van de uitdagingen van genderongelijkheid in de samenleving en ziet deze in relatie tot sociale rechtvaardigheid en milieueffecten.

Transdisciplinariteit sdg5 Gendergelijkheid

De student zorgt voor een passend genderevenwicht bij sociale en milieuproblemen. De student ontwikkelt bewustzijn en begrip ten aanzien van het belang van persoonlijke ervaring en gevoelens bij het construeren van kennis, attitudes en waarden ten aanzien van genderkwesties.

Kritisch denken sdg5 Gendergelijkheid

De student heeft een kritische houding bij het denken over genderverschillen, vanuit de gedachte dat verschillen vaak worden veroorzaakt door achterliggende ongelijke machtsverhoudingen en culturele stereotypen.

Toekomsten sdg5 Gendergelijkheid

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's waarin betere gendergelijkheid is bereikt

Empathie sdg5 Gendergelijkheid

De student is zich bewust van verschillende identiteiten (zowel binnenin en tussen geslachten) en de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Creativiteit sdg5 Gendergelijkheid

De student herkent hoe onze waarden en onze cultuur ons gedrag en onze vooroordelen over genderverschillen ondersteunen en verkent alternatieve manieren van denken en handelen in het dagelijks leven.

Verantwoordelijkheid sdg5 Gendergelijkheid

De student erkent een reeks rechten, rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot genderkwesties, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie op een responsieve en transparante manier om verandering tot stand te brengen, terwijl hij kritisch reflecteert op genomen beslissingen en genomen acties.

Betrokkenheid sdg5 Gendergelijkheid

De student stelt acties voor en faciliteert acties die veranderingen in genderrelaties zullen veroorzaken. De student begrijpt het centrale belang van vertegenwoordiging voor het verbeteren van gendergelijkheid en werkt samen om de genderrelaties en gendergelijkheid te verbeteren.

Waarden sdg5 Gendergelijkheid

De student herkent hoe persoonlijke waarden die verband houden met geslacht onze carriĆØrekeuzes en -betrokkenheid en die van anderen ondersteunen en zo ook beslissingen genomen in het dagelijks leven. De student herkent machtsverhoudingen tussen gender en bevorder inzet en actie voor een meer gelijk evenwicht.

Actie sdg5 Gendergelijkheid

De student onderneemt actie om de machtsverhoudingen tussen geslachten te verbeteren.

Daadkracht sdg5 Gendergelijkheid

De student neemt effectieve en tijdige beslissingen, rekening houdend met de impact die deze kunnen hebben op gendergelijkheid.