Avaluació

Per a les persones que vulguin dur a terme el seu programa d’avaluació de competències de l’educador/a vinculades a l’aprenentatge per a la sostenibilitat, cada una de les dotze competències de RSP se subdivideix en tres resultats d’aprenentatge. En comptes de proporcionar un desglossament detallat dels atributs de cada competència, el marc de treball de RSP identifica un seguit de components de base vinculats als resultats d’aprenentatge que, alhora, estan relacionats amb cada una de les dotze competències de l’educador/a.

Les competències no se subdivideixen en altres habilitats, valors, coneixements, etc., per dues raons:

  1. Això atomitzaria l’aprenentatge en components independents que pot semblar que no tinguin sentit en relació amb el paper de l’educador/a;
  2. El fet d’avaluar individualment les «peces d’aprenentatge» va en contra de la noció de pensament holístic, que és fonamental per al desenvolupament sostenible.

Les competències tampoc no s’haurien de considerar aïlladament, ja que es poden combinar de manera innovadora segons els diferents contextos. De fet, un professor holandès que va assistir a un programa de formació de RSP va assenyalar: «Quan comences a ensenyar una de les competències, inevitablement tractes les altres onze».

Tot i així, assumim que és essencial fer algun tipus d’avaluació perquè l’alumnat, com per exemple els docents que segueixen aquesta formació, demostrin la seva competència en aquests àmbits. En comptes de centrar-se en mesurar les competències, l’enfocament de RSP es basa en criteris de qualitat. Per exemple, vegeu la taula de puntuació que hem creat perquè la puguin utilitzar els programes de grau de RSP al Regne Unit.

La Universitat de Vechta ha dut a terme una enquesta d’autoevaluació per als participants als seminaris de formació per a docents d’EDS que van tenir lloc el 2018 i el 2019. Aquesta autoavaluació examina el desenvolupament de dotze competències de RSP i, per tant, els resultats d’aprenentatge dels seminaris de formació per a docents.